REACH

Feralcobolagen färdigställde 2010 REACH-registreringen av alla sina produkter genom inlämningen av sin registreringsdossier till den Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA). Vi kan bekräfta att de nödvändiga registreringsnumren har tilldelats våra produkter av myndigheten och att vi inkluderar dessa i nödvändig produktdokumentation.

Vad är REACH?

REACH är en akronym för Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.

Enligt REACH-förordningen (EG) nr. 1907/2006 åligger det industrin att registrera alla nuvarande och framtida substanser hos den Europeiska Kemikalimyndigheten (ECHA) och innebär också att producenter och/eller importörer av kemiska substanser måste ta ansvaret för sina produkter hela vägen genom produktions- och leveranskedjan.

REACH innebär inte bara att produkternas säkerhet måste prövas, utan också att en riskanalys i form av en kemisk säkerhetsrapport (CSR, Chemical Safety Report) för varje produkts användningsområde måste göras. Denna analys har utförts i nära samarbete med våra kunder för att därigenom kunna täcka alla potentiella situationer.