Miljöpolicy

Policy för Hälsa, säkerhet och Miljö
Feralco Nordic AB med verksamhet i Vetlanda och Sölvesborg, som tillverkar och marknadsför kemikalier för vattenrening och papperskemikalier samt importerar och/eller lagerhåller processkemikalier, skall förutom det självklara att efterleva lagstiftning och myndigheters krav, även sträva mot att följande riktlinjer följs: 

Hälsa
Feralco Nordic AB skall bedriva verksamheten på ett sådant sätt att skadlig inverkan på anställdas och andra intressenters hälsa förhindras.  

Säkerhet
Feralco Nordic AB skall sträva mot att eliminera alla olyckor i arbetet.

Miljö
Feralco Nordic AB skall skydda miljön genom att arbeta för att minska miljöbelastningen från hela sin verksamhet. Denna omfattar inköp, drift av produktionsanläggningar och terminaler, generering av transporter, samt produkternas miljöbelastning vid användning och som avfall. 
Arbetet skall inriktas på att förhindra eller reducera förorening, minska avfall och användning av naturresurser. Strävan skall vara att förebygga negativ miljöpåverkan.